воскресенье, 13 ноября 2011 г.

Հիմնանորոգվեց Մյասնիկյանի դպրոցը 11.11.11
ÆÝãå»ë ï»Õ»Ï³óñ»É »Ýùª ³Ýó³Í ï³ñÇ §Î³Ý³Ï³¦ ´´À-Ý (ݳ˳·³Ñª гÛÏ ÐáíÇíÛ³Ý) ߳ѳ·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ»ó ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇ í»ñ³Ï³éáõóí³Í »ñÏáõ Ù³ëݳ߻Ýù£
²Ûë ¹åñáóÇ ß»Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ  »ñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç ͳÛñ³Ñ»Õ íÇ׳ÏáõÙ ¿ÇÝ: §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ÝáõÏÝ»ñ¦ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ  ËáñÑñ¹Ç ³ï»Ý³å»ï γñá ²ñÙ»ÝÁ (²ØÜ, ÜÛáõ Úáñù) Ýå³ï³Ï ¹ñ»ó, áñ ¹åñáóÁ ·áñÍÇ ÉdzñÅ»ù£ 

²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ³Ûë ï³ñí³ Ù³ñïÇÝ ëÏëí»ó ÑÇÙݳÝáñá·Ù³Ý »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÁ£ ²ÛÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ù»Ï Ù³ëݳ߻Ýù, Ù³ñ½³¹³ÑÉÇ×Ç ¨ í³ñã³Ï³Ý Ù³ëݳ߻Ýù»ñÁ£ ÆÝãå»ë ݳËáñ¹ ï³ñǪ ÑÇÙݳÝáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óí»óÇÝ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ÝáõÏÝ»ñ¦ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ùßï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñ áõ µ³ñ»Ï³Ù §Î³Ý³Ï³¦ ´´À-Ç ÏáÕÙÇó£ 

سëݳ߻Ýù»ñÁ ÉÇáíÇÝ í»ñ³Ýáñá·í³Í ¿ÇÝ µ³ñÓñ áñ³Ïáí, ųٳݳϳÏÇó å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ áõ ÇÝùݳïÇå ÉáõÍáõÙÝ»ñáí£ 

¸åñáóÝ áõÝÇ áõëáõÙÝÏ³Ý »ñ»ù Ù³ëݳ߻Ýùª 30 ¹³ë³ë»ÝÛ³Ïáí, áñáÝù ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë ¹åñáóÇ 600 ³ß³Ï»ñïÇ áõëáõóáõÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É Ù»Ï Ñ»ñÃáí, ѳݹÇëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 300 ï»Õ³Ýáó Áݹ³ñÓ³Ï áõ Éáõë³íáñ ¹³ÑÉÇ×, áñï»Õ Ñݳñ³íáñ ¿ ¨° ѳݹÇë³íáñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ¨° ѳٻñ·Ý»ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»É, Ù³ñ½³¹³ÑÉÇ×, áñÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÏÇñ³éí»É ¿ Ù³ñ½³Ï³Ý é»ïÇÝ» íÇÝÇɳÛÇÝ Ñ³ïáõÏ Í³ÍÏáõÛÃ, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ Ïï³ ¹³ÑÉÇ×Ý û·ï³·áñÍ»É ¨° íáɻ۵áÉÇ, ¨° µ³ëÏ»ïµáÉÇ, ¨° Ù³ñÙݳٳñ½áõÃÛ³Ý áõ ï³ñµ»ñ ˳ջñÇ Ñ³Ù³ñ£ 

ÎñÃûç³ËÝ áõÝÇ ·ñ³¹³ñ³Ý-Ù»¹Ç³ Ï»ÝïñáÝ, ·»Õ»óÇÏ Ó¨³íáñí³Í µáõÅÏ»ï, ѳïáõÏ Ï³Ñ³íáñí³Í ß³ËÙ³ïÇ áõëáõóÙ³Ý ¹³ë³ë»Ý۳ϣ 
àñå»ë Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝ Ý»ñ¹ñí»É ¿ µ³óûÃÛ³ ¹³ë³ñ³ÝÇ ÏÇñ³éáõÙÁ,  áñï»Õ ´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³Ý³å³ï³ÛÇÝ ßá·Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹³ëÁÝóóÝ ³é³í»É ³ñ¹Ûáõݳí»ï  ÏÉÇÝÇ£ ¸åñáóÝ áõÝÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ª ϳÃë³Û³ïÝáí, ¿É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ÏáÛáõÕ³·Í»ñª Ñáñ»ñáí, Ùßï³Ï³Ý çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ó³Ýó, ѳϳÑñ¹»Ñ³ÛÇÝ ³½¹³Ý߳ݳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·£ ²é³ÝÓݳѳïáõÏ ¿ ß»ÝùÇ ³ñï³ùÇÝ Ó¨³íáñáõÙÁ, áñÇÝ Ý³Û»ÉÇë ¹Åí³ñ ¿ñ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, û ݳËÏÇÝáõÙ »Õ»É ¿ ËáñÑñ¹³ÛÇݪ µáÉáñÇë ͳÝáà ëï³Ý¹³ñï ï»ëùáí£

Àëï Î.²ñÙ»ÝǪ Ýå³ï³ÏÁ Ù»ÏÝ ¿. ·ÛáõÕ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ í»ñ³÷áË»É »ñ»Ë³Û³Ï»ÝïñáÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù ÏÝå³ëï»Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³ÝÁ. ÇÝùݳµ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛ³ÝÁ:  
¸åñáóÇ µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ñ ÐÐ ÷áËí³ñã³å»ï, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ²ñÙ»Ý ¶¨áñ·Û³ÝÁ£ ܳ ïå³íáñí³Í ¿ñ ÏñÃûç³ËÇ ÑÇÙݳÝáñá·Ù³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ ÉáõÍáõÙÝ»ñáí:
 
-²Ýµ³ó³ïñ»ÉÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ¿ ïñí³Í, ß³ï ·»Õ»óÇÏ ¿ í»ñ³Ýáñá·í³Í, ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ß³ï ³Ýëå³ë»ÉÇ ¿ñ ³ÛëåÇëÇ ¹åñáó ï»ëÝ»ÉÁ,- ³ë³ó ².¶¨áñ·Û³ÝÁ£
 ²Ûë Ù³ñ½áõÙ 50-Çó ³í»ÉÇ ¹åñáó ¿ í»ñ³Ýáñá·í»É: ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½å»ï ²ßáï Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³ÝÇÝ ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ ¹åñáóÇ ÑÇÙݳÝáñá·Ù³Ý ÁÝóóùáõÙ ³Ù»ÝÇó ß³ï  áõñ³Ë³óñ»É ¿ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ:

سñ½å»ïÁ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½áõÙ ¹åñáó³ßÇÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ áõÝ»ó³Í Ù»Í ³í³Ý¹Ç ѳٳñ å³ïíá·ñáí å³ñ·¨³ïñ»ó гÛÏ ÐáíÇíÛ³ÝÇÝ£

¸åñáóÇ µ³óÙ³Ý Å³å³í»ÝÁ Ïïñ»Éáõó Ñ»ïá ²ñÙ³íÇñÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ êÇáÝ »åÇëÏáåáë ²¹³ÙÛ³ÝÁ Ñá·¨áñ ¹³ëÇ Ñ»ï ϳï³ñ»ó ûñÑÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·£
¶»Õ»óÇÏ, Éáõë³íáñ ¹³ÑÉÇ×áõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ÑÛáõñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëï»É ¿ÇÝ Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ ·»Õ»óÇÏ Íñ³·Çñ£

-ÆÙ µáÉáñ ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÝ ³ñ¹³ñ³óí»óÇÝ,- ³ë³ó γñá ²ñÙ»ÝÁ£- ²Ûë ϳéáõÛóÁ ¨ë ϵ³í³ñ³ñÇ Ù»ñ ¹áÝáñÝ»ñÇÝ ¨ »ë ϳñáÕ »Ù Ñå³ñï³Ý³É áõ ѳÙá½í³Í ÉÇÝ»É, áñ ó³Ýϳó³Í ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝ ÉÇáíÇÝ Í³é³Û»É ¿ ¨ ѻﳷ³ÛáõÙ ÝáõÛÝå»ë Ïͳé³ÛÇ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ£ γñÍáõÙ »Ùª ÏñÃûç³ËÇ Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë å»ïù ¿ ³é³çÁÝóó áõÝ»Ý³Ý ¨ ³é³í»É ·ñ³·»ï ë»ñáõݹ ¹³ëïdzñ³Ï»Ý£

ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇó ÑÛáõñ»ñÁ áõÕ¨áñí»óÇÝ Ù³ñ½Ç ¸³É³ñÇÏ ·ÛáõÕ, áõñ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ÝáõÏÝ»ñ¦ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÙÇçáóÝ»ñáí §Î³Ý³Ï³Ý¦ ϳéáõó»É ¿ñ 600ù٠ٳϻñ»ëáí ˳ճÑñ³å³ñ³Ï£ ²Ûëï»Õ ÝáõÛÝå»ë ç»ñÙ Ëáëù»ñ ³ëí»óÇÝ ¨° Ñáí³Ý³íáñÝ»ñÇ, ¨° ßÇݳñ³ñÇ Ñ³ëó»ÇÝ£

    


понедельник, 5 сентября 2011 г.

воскресенье, 24 июля 2011 г.

«Բիբլոս բանկ Հայաստան» ՓԲԸ Վանաձորի մասնաճյուղը բացվեց


Բանկի վերանորոգման եվ ներքին հարդարման աշխատանքներն իրականացրել է «Կանակա» ԲԲԸ-ն: Շինարարական կազմակերպությունը Հայաստանում արդեն 4-րդ բանկն է կառուցում, որոնք բոլորն էլ իրականացվել են եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան, աչքի են ընկնում շինարարական բարձր ճաշակով, յուրօրինակ մոտեցումներով եվ առանձնահատուկ լուծումներով: Կառույցի ղեկավարները եվ մարզի պաշտոնյա անձինք նրբաճաշակ աշխատանքի եվ օրիգինալության համար իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին ընկերության նախագահ Հայկ Հովիվյանին:
20.07.2011

вторник, 26 апреля 2011 г.

Ստորագրվեց Պայմանագիր ՝ 20.04.2011


              ՀՀ  ք.Երևան, Սայաթ Նովա 29

           Գերմանիայի Դաշնության դեսպանատան շենքի ամրացում և պարեկային շենքի կառուցում
Պատվիրատու` Գերմանիայի Դաշնության  դեսպանատուն
 Պայմանագրի ստորագրում ` 20.04.2011

четверг, 21 апреля 2011 г.

Մտավոր թույլ զարգացած երեխաների դպրոց գիշերօթիկ


                                                 ԼՄ ք. Վանաձոր ` Տարոն 4 - 2004թ.
Ֆինանսավորող` Շվեյցարական Caritas
Բարերարներ ` Գիդո և Մարիա Կեպելլի ( Շվեյցարիա )
Դոկտոր  Կեպելլի և Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրագ Տեր Մեսրոպ                Արքեպիսկոպոս    ԳրիգորյանԿոնվերս բանկի նոր մասնաշենք

Երևան 2005
Տավուշի մարզ՝ ԴԻԼԻՋԱՆԻ թիվ 6 մարզադահլիճ


Վերանորոգվել է  Սոցներդրումների  հիմնադրամի
պատվիրերովՏավուշի մարզպետ՝  Արմեն Ղուլարյանի
Դիլջանի  քաղաքապետ՝ 
                  Արմեն Սանթրոսյանի
հիմնադրամի տնօրենի եւ  բարերաների  այցը կառույց

Արմավիրի մարզ՝ գյուղ Լեռնագոգ

Դպրոցական մասնաշենքի վերանորոգում
2007 թ.

Պատվիրատու Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամ
ԱՄՆ Նույորք
Հիմնադիր եւ խորհրդի ատենապետ՝  Կարօ Արմեն


Բացմանը ներկա էին  ՀՀ նախագահը
 Համայնքային մանկապարտեզի մասնաշենքը